पहिलो भेटमा स्टुवर्टलाई केटी ठानेका थिए एन्डरसनले
एजेन्सी लन्डन, जेठ ९